Säännöt

SUSE-FISE ry:n nykyiset säännöt on hyväksytty 13.11.2013.

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Urheilujohtajaseniorit ry, ruotsiksi Finlands Idrottsledarseniorer rf.  Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia entisten ja nykyisten urheilujohtajien sekä urheilun kehittämiseen vaikuttaneiden henkilöiden välisenä yhdyssiteenä, edistää suomalaista urheilujohtamista ja vaikuttaa urheilun aatteen kehittämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

a)   järjestää koulutus- ja keskustelutilaisuuksia, urheiluun liittyviä                    seminaareja, retkiä ja muita  tapahtumia,

b)   antaa urheiluun liittyviä kannanottoja,

c)    voi myöntää tarkoitukseensa liittyen apurahoja ja stipendejä,

d)    voi harjoittaa pienimuotoista julkaisutoimintaa sekä

e)     osallistuu urheilujärjestöjen juhla- tai muihin tilaisuuksiin sekä                    Suomessa että ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on toiminut urheilujohtajatehtävissä useita vuosia tai on muuten merkittävällä tavalla vaikuttanut urheilun kehittämiseen ja joka on täyttänyt 50 vuotta.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua jäsen, joka on toiminnallaan erityisesti edistänyt yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksen jäsenyydestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

4 § JÄSENMAKSU JA -LUETTELO

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla myös vuosikokouksen niin päättäessä ainaisjäsenmaksu, joka on kymmenkertainen vuosijäsenmaksu.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua.

Yhdistyksen jäsenistä pidetään jäsenluetteloa, johon merkitään jäsenen henkilö- ja osoitetiedot, mahdollinen sähköpostiosoite sekä liittymis- ja eroamisaika.

 5 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään seitsemän muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus voi valita sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt myös hallituksen ulkopuolelta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

 6 § NIMENKIRJOITUS

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

 7 § TILIKAUSI JA TILINPÄÄTÖS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava yhdistyksen kotisivulla ja lähetettävä jäsenille sähköpostina tai jos jäsenellä ei ole sähköpostiosoitetta kirjeitse vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun se on muuten yhdistyslain mukaan pidettävä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

 10 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

8. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

10. Valitaan tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen yhdistyksen kokouksen päättämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.